lunes, 10 de diciembre de 2012

PLECS.

Són ondulacions que es produeixen quan actuen forçes tectóniqus que deformen plàsticament les roques sense arribarles a trencar. Es formen en roques sedimentàries, però tambè en les metamòrfiques i volcàniques.
ELEMNTS D'UN PLEC:

 • Eix del plec
 • Pla aixal
 • Flanc
 • Nucli
 • Xarnera
TIPUS DE PLECS:
+Segons la forma:

 • Anticlinals
 • Sinclinals


+Segons la posició del pla aixal:

 • Recte
 • Inclinat
 • Volcat
 • Ajagut


Com és un volcà?

Són estructures geològiques per el qual ix magma en l'escorça inferior o en el mantell, ascendint a la superfície.
Quan el mantell volcànic és expel·lit per grans fractures, forma volcans fissurals, i si ho fa per un únic punt, dóna lloc a un volcà central.

DISTRIBUCIÓ DELS VOLCANS.

A les zones actives com:

 • Cadenes muntanyoses
 • Dorsals centroceàniques
 • Falles de transformaciò
 • Zones de subducció..
LLOCS ON ES FORMEN:


 • Limits neutres: Vesuvi
 • Limits contructius: Hekla
 • Limits destructius: Andes
 • Punts calents: Hawaii

Sismes.

Els sismes es produeixen quan s'allibera de manera instantànea l'energia acumulada de l'interior de la Terra.

S'origina en el punt calent de la Terra en la litosfera, en el hipocentre. Les ones sísmeques estan captades per sismògrafs.

Sismes sbmarins.
S'anomena sisme submarí quan es produeix a la mar. Siés molt elevat i el fons s'eleva, es produirà una ona sísmica, tsunami.

Sismes tectònic.
Es produeixen a causa del moviment de masses rocoses l llarg de falles i friccions entre plaques. Estan lligats a tots els moviments de l'escorça terrestre. Són els més catastrofics.

Sismes volcànics.
Són conseqüència del moviment del magma del subsòl i de les erupcions que de vegades són molt explosives. Es produeixen prop dels volcans i són menys freqüents i de menos intensitat que els tectónics.

ÒXIDS.

Estan  formats per la unió de l'oxigen amb qualsevol altre element. L'oxigen actua amb valència -2 i l'altre element amb valència positiva.

S'anomenen com:


a) Òxid de (element) especificant la valència. (N. Stock).

b) (Mono, di, tri,...) òxid de mono, di tri,... (element). (N. Sistemàtica).

c) Emprant les terminacions ós o ic i els prefixes hipo i per. (N. Tradicional). En aquesta nomenclatura, pels òxids no metàl.lics, de vegades s'empra la paraula anhídrid en lloc d'òxid, si bé és aconsellable usar sempre òxid.EXEMPLES:

òxid de ferro (III) o triòxid de diferroFe2O3
pentaòxid de dinitrogen N2O5
òxid hipoclorósCl2O
monòxid de carboniC O
òxid perclòricCl2O7

OXOÀCIDS.

Són composts de fórmula general  HxEyOz, on E és un element no metàl·lic o bé un metall de transició amb estat d'oxidació elevat (per exemple, Cr o Mn).

+ Amb la nomenclatura tradicional o clàssica  s'anomenen com àcid i a continuació el nom de l'element no metàl·lic amb la terminació i el prefix adequats per indicar la seva valència. Per exemple:

HClO              el clor és clor (I) per tant àcid hipoclorós

H2CrO4             àcid cròmic

+ Es poden formular fent primer la fórmula de l'òxid del no metall i a continuació sumant-li una molècula d'aigua. Per exemple, per formular l'àcid sulfúric, primer formulam l'òxid sulfúric, SO3, i després li sumam aigua:  SO3 + H2O = H2SO4.
àcid clorósCl2O3 + H2OH2Cl2O4HClO2
+ Amb la nomenclatura sistemàtica, s'indica el nombre d'oxígens que té l'àcid amb un prefix numeral seguit de la partícula oxo; a continuació s'anomena l'arrel de l'element acabada en at seguida de la valència de l'element dins parèntesi i per acabar s'afegeix d'hidrogen. Per exemple:

                     HBrO3            trioxobromat (V) d'hidrogen


    Hi ha encara una altra possibilitat: emprar la terminació  -ic en lloc de -at començant el nom per àcid i prescindint d'anomenar l'hidrogen. Exemples:

                   H2SiO3          àcid trioxosilícic (IV)HIDRÒXIDS.

Hidròxids
Estan formats per la unió d'un metall amb el grup OH-, que actua amb valència -1.
 - S'anomenen com hidròxid de i el nom del metall.
 - S'empren les tres nomenclatures.
Exemples:  

hidròxid de calci                          Ca(OH)2
hidròxid de pal·ladi (II)                  Pd(OH)2
hidròxid sòdic                              NaOH
hidròxid de ferro (II)                     Fe(OH)2
dihidròxid de níquel                       Ni(OH)2